Gedragscode

Gedragscode UKF-Kenpo

Bij de Stichting Universal Kenpo Federation Europe (de stichting) hebben wij een strikt protocol van omgang met elkaar, de wijze waarop training wordt gegeven en hoe om te gaan bij vragen/opmerkingen. Dit is vastgelegd in de gedragscode.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De VCP is binnen de sportvereniging of -stichting het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de stichting. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc.

De VCP voor onze stichting is Wouter Wouters. Deze is te bereiken op telefoonnummer +31 (0)6 54 74 23 04.

Voor gesprekken over gevoelige onderwerpen welke vertrouwelijk dienen te worden behandeld voordat inschrijving heeft plaatsgevonden, kunt u contact opnemen met Jan Peter Bolhuis, Hoofd Instructeur en Directeur UKF Europa. Hij is per email bereikbaar op info@ukf-kenpo.eu en per telefoon op +31 (0)6 11 83 55 81.

Aannamebeleid vrijwilligers

Vrijwilligers die voor de stichting werkzaam willen zijn, worden altijd bevraagd in een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is voor ons een serieuze aangelegenheid en wij vatten dit op als een sollicitatiegesprek naar een vertrouwenspositie. Naast het gesprek checken wij ook altijd referenties. Dit kan zijn bij andere organisaties waar de persoon als vrijwilliger werkzaamheden (heeft) verricht, maar ook bij de werkgever.

Heeft de stichting een goed gevoel omtrent de persoon en is de referentiecheck positief, dan vragen wij de vrijwilliger om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het ministerie van Veiligheid en Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen, betekent niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger.

Zodra ook de VOG is verkregen, vragen wij de vrijwilliger om onze gedragsregels te ondertekenen en kan de vrijwilliger taken verrichten voor de stichting.

Gedragsregels

De sportbonden in Nederland nemen gedragsregels serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF en waaraan de stichting zich conformeert.

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

De stichting hanteert daarnaast de volgende extra gedragsregels:

 1. Wij zien jeugdigen als personen tot achttien jaar.
 2. In het geval van training aan en/of activiteiten met jeugdigen dienen altijd tenminste twee begeleiders aanwezig zijn (of een begeleider en een ouder).
 3. Begeleiders betreden nooit alleen de kleedruimte waar jeugdigen zich op dat moment omkleden zonder aanwezigheid van een andere begeleider/ouder.
 4. Bij training aan jeugdigen achten wij aanwezigheid van een ouder van belang om het geleerde in een kader te plaatsen en stimuleren dat ook.